• Hiệu trưởng: TS. Võ Thế Quân
  • Phó Hiệu trưởng: TS. Lưu Thị Khánh.