CÔNG KHAI MỨC HỌC PHÍ

CÔNG KHAI MỨC HỌC PHÍ

NĂM HỌC 2022-2023; 2023-2024; 2024 - 2025; 2025-2026

 

 

Năm học

Học phí lớp 10 (VNĐ)

Học phí lớp 11 (VNĐ)

Học phí lớp 12 (VNĐ)

2022 - 2023

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2023 - 2024

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2024 - 2025

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2025 - 2026

2.500.000

3.000.000

3.500.000

 

 

                                                                                              Hà Nội, ngày 01/01/2023

 

                                                                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                TS. Võ Thế Quân