• Đáp án bài toán tính nhanh lớp 5 thử thách suy luận của bạn

    Có nhiều hướng suy luận để tìm ra đáp án cho bài toán dành cho học sinh lớp 5-6 này. Nhiều bạn đưa ra quy luật giải rất nhanh nhưng không chỉ ra cách chứng minh. Đề bài: Cho một tháng xuất hiện trên tờ lịch như trong hình. Ta thấy có nhiều cụm 9 ngày tạo thành các ô 3x3. Chọn một ô 3x3 có đủ 9 ngày và tổng 9 ngày đó bằng 162. Hỏi ngày nhỏ nhất trong ô 3x3 đã chọn là ngày nào?dap-an-bai-toan- … Chi tiết

Sự kiện nổi bật