Trở thành một hệ thống trường học xuất sắc và không ngừng phát triển – nơi trang bị cho học sinh nền tảng vững vàng thông qua sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp các em thành công ở các bậc học cao hơn và trong cuộc sống, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị truyền thống của Việt Nam.

Sứ mệnh của nhà trường

- Đông Đô sẽ xác định một cách rõ ràng các giá trị cốt lõi và tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các bên liên quan cống hiến nhằm đạt được tiêu chuẩn cao nhất của mỗi giá trị trên tinh thần cải tiến liên tục.

- Đông Đô sẽ kết hợp giảng dạy hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia và Chương trình Giáo dục Quốc tế, giúp học sinh thông thạo cả tiếng Việt và tiếng Anh.

- Đông Đô sẽ xây dựng một tập thể xuất sắc các nhà quản lý, giáo viên - những người thực hiện một cách nhiệt huyết và hiệu quả những mục tiêu giáo dục thực tế.

- Đông Đô sẽ liên tục xây dựng mối giao tiếp thường xuyên và quan hệ gắn kết với phụ huynh mà ở đó phụ huynh đóng vai trò hỗ trợ đắc lực, giúp giáo viên phát triển tối đa tiềm năng của học sinh.

- Đông Đô sẽ thu hút ngày càng nhiều học sinh cũng như mở rộng số lượng cơ sở giáo dục trên nền tảng của trách nhiệm và phát triển bền vững.

Giá trị giáo dục cho học sinh

- Khả năng giải quyết vấn đề, tự đặt ra và đạt được tiêu chuẩn cao trong mọi hoạt động theo đuổi và thực hiện.

- Tôn trọng những người xung quanh, khoan dung và chấp nhận sự khác biệt giữa các thành viên trong xã hội.

- Nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời, tìm tòi, học hỏi và theo đuổi thành công trong học tập và cuộc sống.

- Tự tin đương đầu với thử thách, tin tưởng vào khả năng của mình và mạnh dạn thể hiện quan điểm.

- Trung thực, có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt và thực hiện những điều mình đã cam kết.

- Hiểu biết và tự hào về di sản văn hoá và ngôn ngữ Việt, đồng thời tự tin trở thành công dân toàn cầu.