Chính sách học phí và chương trình học bổng & ưu đãi năm học 2018 - 2019

  • Học phí Lớp 10: Bán trú 3 ngày/tuần (tổng số buổi học 9 buổi/tuần) 1.800.000/tháng.
  • Học phí Lớp 10 chất lượng cao: Bán trú 3 ngày/tuần (9 buổi/tuần): 1.900.000/tháng.
  • Học phí ổn định trong cả năm học.
  • Kinh phí đóng góp tăng cường cơ sở vật chất trường học: 800.000đ/học sinh (năm đầu tiên); từ năm thứ 2 trở đi: 600.000đ/học sinh. Gia đình có hai anh chị em ruột học tại trường thì em được giảm 100% kinh phí tăng cường CSVC.
  • Học sinh lớp 10 có hộ khẩu tại phường Bưởi được miễn 100% kinh phí tăng cường cơ sở vật chất.
  • Đối với học sinh con gia đình được hưởng chính sách ưu đãi: Nhà trường thực hiện theo Nghị định số 28/CP và 73/CP của Chính phủ và thông tư số 23/2001/TTLT/BCT-BLĐTBXH ngày 06/04/2001 của Liên Bộ tài chính và Bộ lao động thương binh XH.